Política de Privacitat

Quins són els COMPROMISOS DE CAGIMA, S.L. EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS?

CAGIMA, S.L. es compromet a garantir als seus clients i prospectes un alt nivell de protecció de les seves dades personals.

 

CAGIMA, S.L. es compromet a respectar la normativa aplicable a tots els tractaments de dades personals que realitzi. En particular, CAGIMA, S.L. es compromet a respectar els següents principis:

 • Les seves dades personals es tractaran de forma legal, justa i transparent (legalitat, lleialtat, transparència).
 • Les seves dades personals es recullen amb fins determinats, explícits i legítims, i no es processen de forma incompatible amb aquests fins (limitació de la finalitat).
 • Les seves dades personals es conserven de forma adequada i pertinent i es limiten al que és necessari per als fins per als quals es tracten (minimització de dades).
 • Les seves dades personals són exactes, es mantenen actualitzats i es prenen totes les mesures raonables per garantir que les dades que siguin inexactes, tenint en compte els fins per als quals es tracten, s’esborrin o rectifiquin sense demora (exactitud).

 

CAGIMA, S.L. aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adaptat a el risc inherent a les seves operacions de tractament, per complir amb els requisits reglamentaris i per protegir els drets i les dades de les persones afectades pel disseny de les operacions de tractament.

A més, CAGIMA, S.L. imposa el mateix nivell de protecció de les dades personals als seus subcontractistes (prestadors de serveis, proveïdors, etc.).

 

 

 

 

 1. QUINES DADES PERSONALS TRACTEM?

 

Recollim i fem servir únicament les dades personals que necessitem en el context de la nostra activitat per oferir productes i serveis personalitzats i de qualitat.

 

Podem recollir diverses categories de dades personals de vostè, en particular:

 

 • informació d’identificació i contacte (nom, cognoms, empresa, ocupació a l’empresa, adreces postal i de correu electrònic, números de telèfon fix i mòbil,);
 • dades d’identificació i autenticació, en particular quan s’utilitzen serveis en línia (registres tècnics, rastres informàtics, informació sobre la seguretat i l’ús del terminal, adreça IP);
 • dades relatives a les interaccions amb CAGIMA, S.L. : Actes de reunions o entrevistes i converses telefòniques;

 

Mai tractem dades relatives al seu origen racial o ètnic, opinions polítiques, religió, creences filosòfiques o afiliació sindical.

 

Algunes de les dades que utilitzem poden ser recollits directament de vostè per tal de verificar o enriquir les nostres bases de dades.

 

A l’enviar missatges a la nostra pàgina de Contacte, vostè autoritza el tractament de les dades de la manera que s’indica a continuació.

 

* En compliment de Decret Legislatiu nº 196 de l’30.06.2003 – text coordinat i modificat pel Decret Legislatiu nº 101 de el 10 d’agost de 2018 i el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) – CAGIMA, S.L. processa les dades d’acord amb les lleis vigents, que garanteixen que el tractament de les dades personals es realitzi respectant els drets, les llibertats fonamentals i la dignitat de les persones físiques, amb especial referència a la confidencialitat i a la identitat personal.

 

* D’acord amb l’article 13 de l’esmentada RGPD, l’informem que la finalitat del tractament de les seves dades és el compliment del contracte o la recepció d’informació. L’usuari pot en qualsevol moment sol·licitar per escrit informació sobre les dades processades i arxivats, sol·licitar la seva actualització, rectificació, integració i, si cal, la seva cancel·lació o bloqueig.

 

* Les dades no seran cedides o comunicades a tercers, llevat que l’interessat indiqui explícitament el contrari.

 

 1. CASOS ESPECIALS DE RECOLLIDA DE DADES, EN PARTICULAR LA RECOLLIDA INDIRECTA DE DADES

 

CAGIMA, S.L. pot recollir informació sobre vostè encara que no sigui client de Grup. La següent llista (no exhaustiva) és un exemple de dades personals:

 • perspectives;
 • els mandants o beneficiaris durant les licitacions.

 

 1. PER QUÈ I EN QUÈ ENS BASEM EN UTILITZAR LES SEVES DADES PERSONALS?

 

 1. EXECUTAR UN CONTRACTE CELEBRAT AMB VOSTÈ O PROPORCIONAR-LI INFORMACIÓ PRECONTRACTUAL

 

Utilitzem les seves dades personals per celebrar i executar els nostres contractes, fins i tot per a:

 • Proporcionar-li informació sobre els nostres productes i serveis;
 • I, com a part de la gestió de les relacions amb els clients:
 • Gestionar els contactes (clients – prospectes);
 • Gestionar les oportunitats;
 • Gestionar les sol·licituds de pressupost;
 • Gestionar els formularis d’identificació preliminar i els certificats d’acceptació;
 • Escriu el RC de les visites;
 • Gestionar les sol·licituds dels clients.

 

 1. PER SERVIR ALS NOSTRES INTERESSOS LEGÍTIMS

 

Utilitzem les seves dades personals per a implantar i desenvolupar els nostres productes o serveis, optimitzar la nostra gestió de riscos i defensar els nostres interessos davant els tribunals, fins i tot amb fins de:

 • prova de transaccions o operacions;
 • Gestió informàtica, inclosa la gestió de la infraestructura (per exemple, plataformes comercials) i la continuïtat de l’activitat, inclosa la seguretat personal;
 • recuperació;
 • creació de models estadístics, basats en l’anàlisi de les seves transaccions;
 • personalització de les ofertes comercials:
 • oferint productes o serveis que corresponguin a la seva situació i al seu perfil, tal com el definim.

 

Aquestes propostes comercials poden realitzar-se gràcies a:

 • la segmentació de prospectes i clients;
 • l’anàlisi dels seus hàbits i preferències en els diferents canals (correu electrònic, visites al nostre lloc web, etc.);

 

 1. RESPECTAR LA SEVA ELECCIÓ QUAN LI DEMANEM EL SEU CONSENTIMENT PER A UN TRACTAMENT CONCRET

 

En alguns casos, es requereix el consentiment per processar les seves dades, per exemple:

 • quan les fins descrites anteriorment donin lloc a una presa de decisions automatitzada amb efectes jurídics, que li concerneixi o li afecti de manera significativa, l’informarem per separat de la finalitat subjacent i de la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament;
 • si portem a terme el tractament amb fins diferents als descrits en la secció 3, l’informarem i, si cal, demanarem el seu consentiment.

 

 1. A QUÈ CATEGORIES D’ENTITATS ES PODEN REVELAR LES SEVES DADES PERSONALS?

 

Per complir amb les finalitats anteriors, només revelem les seves dades personals a:

 • proveïdors de serveis i subcontractistes que presten serveis en el nostre nom;
 • determinades professions regulades, com els auditors.

 

 1. TRANSFERÈNCIA DE DADES FORA DE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU

 

No transferim dades fora de l’Espai Econòmic Europeu.

 

 1. QUANT TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES PERSONALS?

 

Conservem les seves dades personals durant el major període de temps necessari per complir amb les lleis i reglaments aplicables o durant qualsevol altre període de temps necessari per complir amb els requisits operatius, com el manteniment adequat del compte, la gestió eficaç de la relació amb el client i la resposta a les sol·licituds legals o reglamentàries.

 

Pel que fa als clients, la major part de la informació es conserva durant la durada de la relació contractual i durant 10 anys després de la seva finalització.

 

En el cas dels prospectes, la informació es conserva durant 5 anys des del moment en què es recull o des de l’última vegada que ens vam posar en contacte amb vostè.

 

 1. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS I COM POT EXERCIR-LOS?

 

D’acord amb la normativa aplicable, vostè té diversos drets, que són:

 

 • Dret d’accés: pot obtenir informació sobre el tractament de les seves dades personals, així com una còpia dels mateixos.
 • Dret de rectificació: si considera que les seves dades personals són inexactes o incompletes, pot exigir que es modifiquin en conseqüència.
 • Dret de supressió: pot exigir la supressió de les seves dades personals en la mesura que ho permeti la llei.
 • Dret a la limitació del tractament: Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals.
 • Dret d’oposició: pot oposar-se a el tractament de les seves dades personals per motius relacionats amb la seva situació particular. Té el dret absolut d’oposar-se a el tractament de les seves dades personals amb fins de prospecció comercial, inclosa l’elaboració de perfils relacionats amb aquesta prospecció.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades, quan aquest dret sigui aplicable, vostè té dret que se li retornin les dades personals que ens ha proporcionat o, quan sigui tècnicament possible, a transferir-los a un tercer;
 • Dret a retirar el seu consentiment: si ha donat el consentiment per al tractament de les seves dades personals, té dret a retirar-lo en qualsevol moment.

 

D’acord amb la normativa aplicable, vostè té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

 

 1. COM POT CONÈIXER ELS CANVIS REALITZATS EN AQUEST DOCUMENT INFORMATIU SOBRE DADES PERSONALS?

 

En un món de constants canvis tecnològics, actualitzarem regularment aquest document informatiu. El convidem a llegir l’última versió d’aquest document a la nostra web corporativa i li informarem de qualsevol canvi substancial a través d’aquesta web o dels nostres mitjans de comunicació habituals.

 1. COM CONTACTAR AMB NOSALTRES?

Si té alguna pregunta sobre l’ús de les seves dades personals als quals es refereix aquest document, pot posar-se en contacte amb el nostre responsable de protecció de dades.